ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σας γνωστοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 26595/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ...