• πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

  • πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

Copyright 2020 - Βροχίδης Θεόπεμπτος ΠΕ20 email tvroch@gmail.com

 

Ο Ηλεκτρολογικός τομέας λειτουργεί στα Τεχνικά Λύκεια όλης της Ελλάδας, με διαφορετικές ονομασίες κάθε φορά όπως: Νυχτερινή Σχολή, Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ), Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ),Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και σήμερα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) καιΕπαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Ο τομέας αυτός έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικώνέργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις-βιομηχανικούς αυτοματισμούς - ηλεκτρικούς κινητήρες κ.α). Οι απόφοιτοι τουτομέα αναλαμβάνουν υπεύθυνα πληθώρα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε Καταστήματα, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία,Μπαρ, Πολυκατοικίες, και καταλαμβάνουν καλές θέσεις σε μεγάλες αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων. Ο κάθεηλεκτρολόγος-απόφοιτος ΕΠΑΛ, είναι υπεύθυνος τόσο για την μελέτη, κατασκευή των ΗλεκτρικώνΕγκαταστάσεων όσο και για την Ηλεκτροδότησή τους με υπογραφή του ιδίου και θεώρηση από το σύλλογo των
Ηλεκτρολόγων.
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 41/88 οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του Ηλεκτρολογικού τομέα της ειδικότητας "Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων" χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις, αποκτούν από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας καιΤεχνολογίας τις παρακάτω Αδειες Ηλεκτροτεχνίτη:
  • Ειδικότητας Φωτισμού
  • Ειδικότητας Κίνησης
  • Ειδικότητας Ανελκυστήρων, με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας τους
  • Ειδικότητας Υποσταθμών Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων.
 
Οι παραπάνω άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς τοδικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν  ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη.Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή 450 Ημερομίσθια(επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενωναδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW. (Η απαιτούμενη προϋπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί πριν ή και μετά τη λήψη του πτυχίου ΕΠΑΛ και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος τις ηλικίας τους).
 
Η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων Κτιρίων είναι αναγνωρισμένη και από την ΔΕΗ. (Σημειωτέον ότι η ΔΕΗ επιβάλλει για την ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου υπογραφή και θεώρησηαπό τον τοπικό σύλλογο των Ηλεκτρολόγων).
 
Οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν σε δική τους επιχείρηση, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ξένη επιχείρηση, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες, κατασκευές, συντήρηση,επισκευή και έλεγχο της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου που έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν. Μπορούν να εγγραφούν σε τοπικούς συλλόγους Ηλεκτρολόγων, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μέρισμα επί του συνόλου των Ηλεκτροδοτήσεων που έχουν θεωρηθεί εκ μέρους τους για την ΔΕΗ.Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες Αδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 40, 75,100 KW, με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο τομέα.
 
 
 
Μαθητές του Τομέα Ηλεκτρολογίας μπορούν να εισαχθουν στις παρακάτω σχολές *

α) Τμήματα για υποψηφίους όλων των τομέων (κοινά)

β)Τμήματα για υποψηφίους Ηλεκτρολογίας

 *επειδή το μηχανογραφικό αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καλύτερα να επικοινωνείτε με το σχολείο!!!!